(1) Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et lasteaia õppe- ja kasvatustegevus vastaks lapse arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

(2) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

(3) Õpetajate esindajate valimine toimub pedagoogilise nõukogu koosolekul.

(4) Iga rühm valib oma esindaja hoolekogusse rühma lapsevanemate koosolekul. Lasteasutuse erinevate rühmade vanemaid ei või esindada üks ja sama isik.

(5) Juhataja esitab vallavalitsusele hoolekogu kinnitamiseks taotluse, milles on märgitud hoolekogusse valitud isikud ja esindamise alus.

(6) Vallavalitsus moodustab juhataja poolt esitatud taotluse alusel lasteaia hoolekogu ja nimetab hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust Haljala valla huvidele.

(7) Hoolekogu liikmete volituste kestus:
1) valla esindaja volitus kestab temale antud tähtaja lõpuni;
2) õpetajate esindaja volitus kestab pedagoogilise nõukogu poolt antud tähtaja lõpuni;
3) lastevanemate esindaja volitus kestab hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni selle muutmise või uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

(8) Kõikidel hoolekogu kooseisu valitud esindajatel on õigus oma volitustest loobuda.

(9) Kõiki hoolekokku valitud esindajaid on õigus tagasi kutsuda ja ümber valida.

(10) Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja(te) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi seaduste või vallavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

(11) Lasteasutuse hoolekogul on õigus saada lasteasutuse direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

(12) Lapsevanemal on õigus pöörduda hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

(13) Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas lastevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele teadmiseks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

(14) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis, hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul. Hoolekogu tegutsemise täpsema korra kinnitab hoolekogu.
[Muudetud: Haljala Vallavolikogu 17.06.2011 määrusega nr 48 – jõust: 01.07.2011]